امروز
1400 آذر 18
16 1

نمونه کارها

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متأثر از عوامل خارجی بالأخص درآمد های ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می توان به اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در کشور پی برد.

ادامه

یکی از دغدغه های شرکت های صنایع غذایی فرایندهای بازاریابی و فروش محصولاتشان است که گروه صنایع غذایی ونونا با بکارگیری تیم مجرب در این زمینه، ارائه خدمات مشاوره ای را به سایر شرکت های ارائه می نماید.

ادامه

برندسازی رویکردی است که باید به طور همه جانبه در شرکت ها پیاده شود.

ادامه

در ادبیات بازاریابی بسته بندی به عنوان بخشی از محصول و برند در نظر گرفته می شود؛ هر چند برخی صاحب نظران بسته بندی را یک مشخصه محصول می دانند.

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

صادرات

مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متأثر از عوامل خارجی بالأخص درآمد های ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می توان به اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در کشور پی برد.

ادامه
بازاریابی و فروش

یکی از دغدغه های شرکت های صنایع غذایی فرایندهای بازاریابی و فروش محصولاتشان است که گروه صنایع غذایی ونونا با بکارگیری تیم مجرب در این زمینه، ارائه خدمات مشاوره ای را به سایر شرکت های ارائه می نماید.

ادامه
برندسازی

برندسازی رویکردی است که باید به طور همه جانبه در شرکت ها پیاده شود.

ادامه
بسته بندی

در ادبیات بازاریابی بسته بندی به عنوان بخشی از محصول و برند در نظر گرفته می شود؛ هر چند برخی صاحب نظران بسته بندی را یک مشخصه محصول می دانند.

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی