امروز
1400 مهر 6
41 17

بسته بندی

خلاصه :

در ادبیات بازاریابی بسته بندی به عنوان بخشی از محصول و برند در نظر گرفته می شود؛ هر چند برخی صاحب نظران بسته بندی را یک مشخصه محصول می دانند.در ادبیات بازاریابی بسته بندی به عنوان بخشی از محصول و برند در نظر گرفته می شود؛ هر چند برخی صاحب نظران بسته بندی را یک مشخصه محصول می دانند. البته برخی نیز بسته بندی را عنوان یک عنصر خارجی محصول معرفی می کنند و این بی این معنی است که بسته بندی هر چند یک مشخصه مرتبط با محصول است، ولی یک بخش از محصول فیزیکی نمی باشد.

در بسته بندی محصولات اهدافی از جمله حفظ سلامت محصولات در مقابل تغییرات آب و هوا، ضربه پذیری، فسادپذیری و ... می باشد. یکی از اهدافی که باید در بسته بندی دنبال شود جلب نظر مشتریان است که مسئله حیاتی است. به هر حال مصرف کنندگان نهایی از بسته بندی شکیل به وجد خواهد آمد و این مهم بر روی فروش محصولات تأثیر مستقیمی خواهد داشت. گروه صنایع غذایی ونونا با دارا بودن کادری مجرب در زمینه بسته بندی محصولات صادراتی می تواند کمک شایانی به برندهای مختلف در این زمینه ارائه نماید.