امروز
1400 مهر 6
1 17

بازاریابی و فروش

خلاصه :

یکی از دغدغه های شرکت های صنایع غذایی فرایندهای بازاریابی و فروش محصولاتشان است که گروه صنایع غذایی ونونا با بکارگیری تیم مجرب در این زمینه، ارائه خدمات مشاوره ای را به سایر شرکت های ارائه می نماید.تعریف های گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است، مانند گروهی از فعالیت های تجاری وابسته، پدیده ای بازرگانی، فرایندی اقتصادی، فرایند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات، فرایند تعدیل عرضه و تقاضا و بسیاری معانی دیگر. هر کدام از این تعاریف بیان کننده گوشه ای از فعالیت های بازاریابی است ولی تعریف کامل آن و منطبق بر گرایش بازاریابی جدید نیست. امروزه صاحب نظران بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می کنند. به نظر کاتلر بازاریابی عبارت است از: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله. بازاریابی به عنوان ابزاری برای برآورده کردن نیازهای انسانی و اجتماعی شناسایی شده است.

انجمن بازاریابی آمریکا خود را از بازاریابی به این شکل ارائه داده است " بازاریابی یک وظیفه سازمانی و مجموعه ای از فرایندهای ایجاد ارتباط و ارائه ارزش برای مشتریان و مدیریت مشتریان است که به شیوه هایی که به نفع سازمان و ذینفعان عمل می نماید". بازاریابی یک فلسفه و مجموعه ای از تکنیک هایی است که به موضوعاتی نظیر تحقیق و توسعه، طراحی محصول، قیمت گذاری، بسته بندی، فروش و ارتقاء فروش، تبلیغات و خدمات پس از فروش می پردازد. یکی از دغدغه های شرکت های صنایع غذایی فرایندهای بازاریابی و فروش محصولاتشان است که گروه صنایع غذایی ونونا با بکارگیری تیم مجرب در این زمینه، ارائه خدمات مشاوره ای را به سایر شرکت های ارائه می نماید.